Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT
w Bytomiu Miechowicach
MENU

 STRONA GŁÓWNA

 ZAPROSZENIE

 OPIS DOMU

 OFERTA

 PRACA SOCJALNA

TERAPIA ZAJĘCIOWA I AKTYWIZACJA

 REHABILITACJA

 ŻYWIENIE

 PODZIĘKOWANIA

 
JAK U NAS ZAMIESZKAĆ?

Starania o pobyt w Domu Pomocy Społecznej Kombatant należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

Po analizie przygotowanej przez pracownika socjalnego dokumentacji osoby zainteresowanej dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i odpłatności za pobyt.
Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej reguluje Ustawa z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593).

Mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia pełnego kosztu pobytu w DPS, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu. Jeżeli osoba nie posiada wystarczających środków na opłatę za pobyt w DPS, to właściwy organ MOPR ustala, czy najbliższa rodzina (małżonek, dzieci) jest w stanie partycypować w kosztach. W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie dopłacać do kosztów pobytu, zobowiązaną do ponoszenia opłat jest gmina, z której dana osoba została skierowana. W przypadku, gdy osoba kierowana jest mieszkańcem innej gminy, dyrektor MOPR w Bytomiu wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej Kombatant.

Posiadamy wolne miejsca. Zapraszamy.
Bliższych informacji udziela dyrektor Domu i pracownik socjalny
tel. (32) 286-37-16
MENU

 USŁUGI OPIEKUŃCZE

 INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 JAK U NAS ZAMIESZKAĆ

 USŁUGI RELIGIJNE

 ORGANIZACJE

 GALERIA

 KONTAKT

 Administrator strony